Konsumenträtt.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig med alla slags tvister du som privatperson kan stöta på.

Ibland får du inte den vara eller tjänst du bett om eller så blir det en tvist om betalning m.m. Är du som konsument missnöjd lämnar vi rådgivning om hur ett uppstått problem lämpligen kan lösas och lyckas inte det är vi ditt ombud i en efterföljande domstolsprocess.

Det är inte ovanligt att man som konsument hamnar i olika tvistesituationer mot företag. Det kan handla om tvister om betalning eller felaktiga varor och tjänster. När du som konsument är missnöjd så ger vi på Advokatfirman Ottoson & Pakas rådgivning om hur ärendet kan lösas på ett smidigt sätt. Vid domstolsprocesser fungerar vi som ditt ombud och för din talan i rätten.

Stora belopp kräver en jurist.

Vid mindre belopp sköts det av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kommer med vägledande beslut. Men när det gäller större belopp behöver du en advokat som biträder dig i domstolen och i eventuella partsförhandlingar.

Generella konsumenttvister handläggs av allmän domstol. Tillsammans går våra advokater igenom alla handlingar och bevis med dig för att lägga upp en handlingsplan. När vi bedömer att du har bevis som håller för en domstolsprocess lämnar vi in en stämningsansökan till tingsrätten.

Konsumentköplagen.

Förhållandet mellan näringsidkare och konsument regleras av ett antal lagar inom konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Konsumentköplagen gäller alla ärenden där företag säljer varor till en konsument. Dock med undantag för fast egendom. När det visar sig vara fel på en vara kan man ha rätt att häva köpet, hålla inne betalningen, få ett prisavdrag eller kräva omleverans. I vissa fall kan man även ha rätt till skadestånd.

Konsumenttjänstlagen innebär arbete på lös och fast egendom och förvaring. När man anser att tjänst inte är fackmannamässigt korrekt utförd och avviker från gällande avtal och föreskrifter ska man alltid anmäla detta.

Finansiering.

För finansiering av detta arbete är oftast ditt försäkringsbolag med och betalar vårt arvode, i vart fall när det tvistiga beloppet överskrider ett halvt basbelopp. Det innebär att du bara behöver betala en mindre del av rättegångskostnaden, en självriskt, om målet skulle förloras. I de fall hemförsäkringen inte täcker kan vi som ombud hjälpa till att ansöka om rättshjälp av staten.