Brottmål.

Är du misstänkt för ett brott har du rätt till en offentlig försvarare.

Är du i behov en försvarsadvokat finns vi på kontor spridda över Västsverige.

Oavsett vilken typ av brottmål det handlar om så kommer vi att bidra med ett stort personligt engagemang och vi arbetar alltid hårt för att du ska känna dig trygg, sedd och prioriterad. Att vara inblandad i ett brottmål är bland det jobbigaste som händer i livet och det är mycket viktigt att man känner ett starkt stöd från juridiskt kunniga personer.

Brottmål

Här går vi i korta ordalag igenom vad om händer i ett brottmål. Från tillfället då brottet begås till förundersökning, stämningsansökan, rättegång, dom och eventuella skadestånd och överklaganden.

När ett brott har begåtts och anmälts så utreds det av polisen. När förundersökning är klar går den misstänkte och dennes försvarare igenom förundersökningsprotokollet noggrant och går igenom om ytterligare utredningsåtgärder krävs. Därefter bestämmer en åklagare om det ska lämnas in en stämningsansökan. Där beskrivs hur brottet gått till, en så kallad gärningsbeskrivning. I stämningsansökan ska även anges vilket lagrum det handlar om, vilken bevisning som ska åberopas med mera. Även teknisk bevisning och vittnen ska redogöras för i ansökan, om sådana finns. Åklagaren ska dessutom ange eventuella skadeståndsanspråk i stämningsansökan.

Alla få ge sin syn på brottet i rättegången.

När åtal har väckts i rätten ställs gärningspersonen inför rätta. Här får brottsoffret, alltså målsäganden, berätta vad som har hänt. I rätten medverkar tre nämndemän och en juristdomare men det gäller bara när påföljden väntas bli större än böter. I rätten får både åklagarsidan och försvaret lägga fram sina versioner av det som inträffat i brottmålet. Man förhör även vittnen, både åklagaren och försvaret har rätt att kalla vittnen och att förhöra dem. Slutligen gör båda sidor ett slutanförande, en sammanfattning av vad som skett med en redovisning av vad som talar emot och för den åtalade personen och vilket straff som bör utdömas.

Frivårdsyttrande.

Innan rättegången får du samtala med Frivården som bedömer vilket straff som ska utdömas. I stället för fängelse väljs gärna andra påföljder som vård eller samhällstjänst.

Skyldig eller oskyldig?

Därefter är det dags för domstolen (domare och nämndemän) att fälla en dom: är den åtalade skyldigt eller oskyldig till brott? Straffet i ett brottmål kan bli allt från böter till långa fängelsestraff. Mycket beror på om du är dömd tidigare för liknande brottslighet. Rätten beslutar även om målsäganden har rätt till skadestånd och vilka belopp det kommer att handla om i så fall. Vi arbetar alltid hårt för att varje klient ska få en så fördelaktig påföljd som möjligt. Båda sidor har rätt att överklaga domen, dvs även en målsägande.

Åklagaren har rätt att överklaga en dom om en brottsmisstänkte antingen frias eller döms för ett lindrigare brott än det som angetts i åtalet alternativt fått ett annat straff än det som åklagaren begärt. Överklagandet måste alltid ske i skriftlig form och måste lämnas in inom tre veckor efter att domen meddelats. Efter tings- och hovrätten återstår bara den högsta instansen i svenskt rättsväsende – Högsta Domstolen. Men HD har i första hand som roll att ta upp prejudicerande mål och prövningstillstånd beviljas relativt sällan.

Vi företräder även brottsoffer.

Målsägandebiträdesuppdrag

Vi kan lika gärna företräda dig i rollen som målsägandebiträde och står vid din sida under hela processen från polisanmälan till efterföljande rättegång. Vi företar egna utredningar och för talan om skadestånd. Vårt arbete utför vi utan kostnad för dig eftersom vi ersätts av staten för vårt uppdrag som målsägandebiträde.

 

Uppdrag som särskild företrädare för barn

Vi tar även uppdrag särskild företrädare för barn. Detta gäller fall där det finns misstanke om att det begåtts brott mot barn under 18 års ålder. Är den brottsmisstänkte vårdnadshavare till barnet så utses en särskild företrädare för barnet. Denna företrädare måste ha särskilda kunskaper, erfarenheter och kvalifikationer som krävs för att ta vara på barnets intressen på bästa sätt. I denna roll ser vi till att polisens förhör med barnet sker på ett sätt som är till barnets bästa och att relevanta utredningsinsatser genomförs. Under rättegången uppträder vi i barnets ställe och kan även framställa skadeståndsanspråk när en dom har fallit.