Familjerätt.

Hur kan vi förhindra obehagliga ekonomiska överaskningar om vi en dag skiljer oss? Hur löser vi frågor om hur barnen ska ha det efter en skilsmässa?

När ni går isär, vare sig från ett äktenskap eller samboförhållande, behöver en rad beslut fattas som ibland är svårt att vara överens om. Vem ska bo kvar i det tidigare gemensamma hemmet? Ska någon ha vårdnaden om barnen, hos vem ska barnen bo, när ska de ha umgänge, ska underhållsbidrag utges? Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper er med rådgivning och ger förslag på konstruktiva lösningar. Om ni ändå inte kan enas leder tvisten ofta till en process i domstol. Då utarbetar vi en strategi och vi jobbar tillsammans mot ett mål. Vi har gedigen kunskap om regelverket samt mångårig erfarenhet av hur domstolen brukar döma.

Vi upprättar även alla typer av familjerättsliga dokument såsom samboavtal, äktenskapsförord, gåvoavtal och testamente.

Läs mer

Stäng

Bodelning.

Hur värderar vi och delar upp våra tillgångar efter skilsmässan?

Vid en separation ska era tillgångar delas upp och eventuellt övertas av en av er. Beslut om vem som ska bo kvar i bostaden ska fattas och det är viktigt att veta om det är ekonomiskt möjligt att överta bostad och annan egendom. Uppdelningen av tillgångarna styrs av om ni varit sambor eller äkta makar och eventuellt har ett samboavtal eller äktenskapsförord som reglerar ägandeförhållandena. Skulder har också stor betydelse för slutresultatet.

Advokatfirman Ottosson & Pakas har både erfarenhet och juridiskt kunnande inom dessa frågor.

Läs mer

Stäng

Brottmål.

Brott är en handling som kan straffas enligt lag. Det kan handla om vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott där du antingen kan vara misstänkt eller brottsoffer.

Målsägandebiträdesuppdrag
Vi företräder dig som brottsoffer och står vid din sida under hela processen från polisanmälan till efterföljande rättegång. Vi företar egna utredningar och för talan om skadestånd. Vårt arbete utför vi utan kostnad för dig eftersom vi ersätts av staten för vårt uppdrag som målsägandebiträde.


Uppdrag som särskild företrädare för barn
Finns misstanke om att brott har begåtts mot barn under 18 år och då den misstänkte är barnets vårdnadshavare utser tingsrätten en särskild företrädare som har de särskilda kunskaper, erfarenheter och personliga kvalifikationer som krävs för att utföra uppdraget på ett för barnet lämpligt sätt. Uppdraget under tiden som polisens utredningsarbete pågår omfattar att ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på sätt som är till barnets bästa och att besluta om de utredningsåtgärder som kan vara nödvändiga. Under rättegången uppträder vi i barnets ställe och framställer ofta skadeståndsanspråk som, om det döms ut, vanligen sätts in på konto med förmyndarspärr.


Uppdrag som offentlig försvarare
Är du misstänkt för ett brott har du rätt till en offentlig försvarare. Till exempel bör du aldrig delta i ett polisförhör utan att ha en försvarare med dig och har du kallats till ett polisförhör utan att ha fått en försvare utsedd kan du önska att få ha med dig en särskild namngiven advokat. Advokatfirman Ottosson & Pakas har stor erfarenhet av försvararuppdrag och står vid din sida i dina kontakter med polis, åklagare och domstol. Även vid offentliga försvararuppdrag ersätts vi i regel av staten. 

 

Läs mer

Stäng

Migrations- och asylrätt.

Migrationsrätt handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige medan asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig som stadslös eller utländsk medborgare att söka upphållstillstånd, arbetstillstånd eller asyl i Sverige. Vi hjälper även dig som fått ett beslut om utvisning. Vi har en bred kunskap och vissa av oss talar olika språk såsom bland annat arabiska vilket kan vara en fördel när det gäller att göra sig förstådd i en utsatt och främmande situation. Att hjälpa och biträda ensamkommande flyktigbarn ligger oss varmt om hjärtat och vi har den kunskap som krävs. I ärenden rörande migration och asyl har du rätt till ett juridiskt biträde och vi bekostas av staten.

Läs mer

Stäng

Medling.

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter.

Förutom att advokatfirman Ottosson & Pakas åtar sig uppdrag som medlare av domstol i ärenden om vårdnad, boende och umgänge tar vi emot uppdrag direkt från enskilda personer. Det kan gälla parter som inte vill gå till domstol utan istället gemensamt använda sig av medling för att nå en samförståndslösning, främst i frågor om hur barnen ska ha det efter en separation eller skilsmässa. 

Medling har visat sig vara en framgångsrik metod för att hitta hållbara lösningar. När vi agerar som medlare är vår roll att hjälpa parterna att själva finna lösningar på sin konflikt. Benägenheten att följa sina åtaganden och ta ansvar för att lösningen ska fungera ökar nämligen om parterna själva deltagit i beslutsprocessen och inte överlåtit beslutet åt exempelvis en domare. 

Medling hos Advokatfirman Ottosson & Pakas innebär att vi gemensamt bokar in ca tre medlingssamtal under en fyraveckorsperiod. Samtalen har en på förhand given struktur då vi arbetar efter den så kallade konferensmetoden. Det gemensamt framtagna beslutet dokumenteras sedan i skriftlig form. 

Läs mer

Stäng

Konsumenträtt.

Advokatfirman Ottosson & Pakas hjälper dig med alla slags tvister du som privatperson kan stöta på.

Ibland får du inte den vara eller tjänst du bett om eller så blir det en tvist om betalning m.m. Är du som konsument missnöjd lämnar vi rådgivning om hur ett uppstått problem lämpligen kan lösas och lyckas inte det är vi ditt ombud i en efterföljande domstolsprocess. För finansiering av detta arbete är oftast ditt försäkringsbolag med och betalar vårt arbete.
 

Läs mer

Stäng

Finansiering.

Vi hjälper vid det första besöket till med att se över möjligheten att erhålla rättshjälp eller rättsskydd som hjälp med betalningen.

Rättshjälp och rättsskydd
En stor oro handlar om hur ditt uppdrag ska finansieras och hur stora kostnaderna kan bli. Många tvister kan finansieras genom rättshjälp eller rättsskydd. I till exempel familjerättsliga ärenden kan du beviljas rättshjälp eller få använda dig av rättsskyddsmomentet i din hemförsäkring varför du inte behöver stå för hela kostnaden själv. Din rättshjälpsavgift kan vara allt ifrån 0 – 40% av ärendets totala kostnad och bestäms utifrån din inkomst och försörjningsbörda. Rättsskyddet betalas som en självrisk på 20-25 % beroende på försäkringsvillkor. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.


Privat finansiering
Eftersom inte staten låter dig få rättshjälp för alla tvister eller när din hemförsäkring inte går att utnyttja ger vi dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och hur vi tar betalt för vårt arbete. Vi erbjuder också efter överenskommelse en avbetalningsplan och möjlighet till delbetalning.

Konsumenttvistnämnden
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. 

Läs mer

Stäng